48. ročník Barum Czech Rally Zlín
24. 8. - 26. 8. 2018

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

.

1.1. Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností Rallye Zlín, spol. s r.o. se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6748 (dále jen "dodavatel" nebo "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu eshop.czechrally.com a visitrally.cz), a kupujícími, kteří jsou spotřebiteli (dále jen "odběratel" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). 

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/odběratel - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3. Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde kupujícímu na adresu automatické potvrzení přijetí objednávky. Objednávky na zboží přijaté do 16:00 vyřizujeme v naprosté většině týž den, nejpozději následující pracovní den. V případě platby převodem bude zboží vyexpedováno po připsání  odpovídající částky na účet prodávajícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky (pokud není uvedeno jinak u konkrétního nabízeného typu zboží). Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

1.4. Náklady na doručení a podmínky

Náklady na doručení zahrnují: poštovné, dobírkovné a balné. Platné pro ČR: Výše objednávky do 1 500 Kč Česká pošta – dobírka/platba převodem: 135kč.                    

PŘEVZETÍ ZÁSILKY Reklamace mechanického poškození - Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

OSOBNÍ ODBĚR V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou  zaplacením kupní ceny za zboží bez uvedené ceny poštovného a balného.

1.5. Platební podmínky

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 5680299001/5500 variabilní symbol: uveďte číslo vaší objednávky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
platba předem bankovním převodem
platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
platba na dobírku při doručení zboží
platba v hotovosti při osobním vyzvednutí zboží v provozovně dodavatele
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

1.6. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud kupující objedná zboží, platí cena, za kterou ji objednal bez ohledu na změny.

1.7. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

1.8. Odstoupení od smlouvy

(1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
(2) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.8. odst. (1) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .
(3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.8. odst. (2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
(4) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.8. odst. (2) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
(5) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
(6) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
(7) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1. Poškozené zboží

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem zásilkové služby či České pošty, doporučuje prodávající zásilku nepřevzít a informovat o této skutečnosti prodávajícího. Pokud zjistí kupující závadu až po rozbalení zásilky, je nutno o této závadě neprodleně informovat prodávajícího e-mailem, poštou či telefonicky. V reklamaci kupující vždy uvede číslo faktury a stručný popis vady.

2.2. Chybně dodané zboží

V případě chybné expedice (na faktuře je uveden správný produkt, ale v balíku byl doručen jiný), zašle kupující chybně zaslaný produkt s kopií faktury na adresu prodávajícího, který kupujícímu obratem zašle produkt správný.

2.3. Výměna a vrácení poškozeného zboží

Pokud žádá kupující úplnou výměnu zboží, či navrácení peněz, je třeba vadné zboží doporučeně zaslat zpět na adresu prodávajícího. Ke zboží bude přiložen originál faktury a stručný popis vady s požadavkem kupujícího (vrácení peněz, výměna zboží). Žádá-li kupující vrácení peněz, uvede číslo účtu, kam mají být peníze vráceny. Pokud tak neučiní, budou mu zaslány složenkou na fakturační adresu. V případě nejasností nás můžete kontaktovat:
e-mailem: info@czechrally.com
telefonicky: +420 577 437 024
písemně poštou na adrese: Rallye Zlín, spol. s r.o. se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín
kontaktní adresa pro vracení zásilek: Rallye Zlín, spol. s r.o. se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín

3. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Rallye Zlín, spol. s r.o. se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, na email: barum@rallyzlin.cz V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Zákulisní informace
  z barum rally!

Informace ze světa rally budete vědět jako první!

Zboží bude dostupné v Rally stáncích:

RYO parkovište vedle Flip clubu: Pátek 25.8.2017
Otrokovice - Servisní zóna: Pá - Ne 25. - 27.8.2017

VISITRALLY.CZ VAŠE VÝBAVA PRO BARUM RALLY ZLÍNVISITRALLY.CZ

Kam chcete dále pokračovat?